ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

ถาม-ตอบ


วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร่วมทดลองเปลี่ยนปุ๋ยไร่อ้อยทั่วประเทศ " ปุ๋ยตราคนเขียวสูตร21-3-3 " ผลผลิตเพิ่มต้นทุนลด ชาวไร่อ้อยแฮปปี้

อ้อยคั้นน้ำ เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำอ้อยพร้อมดื่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการปลูกทั่วทุกภาคของประเทส เพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำอ้อยสดบริโภคภายในประเทศ และน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์เพื่อจำหน่ายต่างประเทศ การผลิตอ้อยคั้นน้ำต้องอาศัยการจัดการด้านพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เพื่อให้ได้ อ้อยคั้นน้ำพร้อมดื่มที่มีคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในด้านการวิจัยและพัฒนา วิธีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงไดนำเสนอข้อมูล เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับอ้อยคั้นน้ำ : Good Agricultural Practice for Juice Cane เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตอ้อยคั้นน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไดผลผลิตอ้อยคั้นน้ำที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด คุ้มค่า
ต่อ การลงทุน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบ
แหล่งผลิต ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำอ้อยพร้อมดื่ม
1. แหล่งปลูก
1.1 สภาพพื้นที่
- พื้นที่ดอน หรือที่ลุ่มไม่มีน้ำท่วมขัง
- ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร
- ความลาดเอียงไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
- ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ
- การคมนาคมสะดวก สามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว
1.2 ลักษณะดิน
- ดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียว
- ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่ต่ำกว่า 1.5 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 80 ส่วนในล้านส่วน
- การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี
- ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
- ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-7.0
1.3 สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 30-35 องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี
- มีแสงแดดจัด
1.4 แหล่งน้ำ
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำชลประทาน สำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก
- ต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน
1.5 วางแผนการผลิต
อ้อยคั้นน้ำเป็นพืชบริโภคสด สามารถปลูกได้ตลอดปี จำเป็นต้องวางแผนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำอ้อย
- ควรติดต่อตลาดรับซื้อไว้ล่วงหน้า
- ผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การบังคับให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว,เร่งดอกมะลิฤดูหนาว,เทคนิคปลูกมะลิออกดอกเพิ่มขึ้น ในฤดูหนาว
มะลิ (Jasmine) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Jasminum sambac Ait. อยู่ในวงศ์ Oleaceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขต
ร้อนและกึ่งร้อน มะลิเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ดอกมะลิมีกลิ่น
หอมนิยมนำมาใช้ร้อยพวงมาลัย สกัดน้ำมันหอมระเหย และอื่นๆ และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการออก
ดอกของมะลิพบว่ามะลิออกดอกบริเวณปลายกิ่งโดยมะลิจะออกดอกมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน แต่
ในฤดูหนาวหรือในช่วงเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ มักพบปัญหามะลิออกดอกน้อย ดอกชะงักการ
เจริญเติบโตทำให้ดอกเล็กแคระแกร็น ส่งผลให้ดอกมะลิมีราคาแพงแต่เกษตรกรไม่สามารถผลิตดอก
มะลิออกจำหน่ายในช่วงดังกล่าวได้
กดดูเพจ: http://bit.ly/2jj8pB1
ติดต่อข้อความ: http://bit.ly/2jFmJ5H
กลุ่มเฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/groups/Phitsanulokplantclinic/
ดูวีดิโอระบบ4K& HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS
ดูวีดิโอ : http://bit.ly/2jKDdH6
ดูภาพ : http://bit.ly/2kHt0L

              สาเหตุที่มะลิให้ผลผลิตน้อยในช่วงฤดูหนาวมาจากการพักตัวของต้นมะลิ ซึ่งการพักตัว (dormancy) 
หมายถึง สภาวะที่พืชหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว ซึ่งตรงกับธรรมชาติของต้นมะลิที่เจริญเติบโตและแตกกิ่ง
ใหม่พร้อมกับการออกดอกได้ดีในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในฤดูหนาวมะลิจะหยุดการเจริญเติบโตและมี
แตกยอดใหม่น้อยทำให้การออกดอกน้อยตามไปด้วย โดยสาเหตุของการพักตัวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1)
 การพักตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกไม่เหมาะสม เช่น ช่วงระยะเวลาที่พืชได้รับแสงสั้นลง ต้นมะลิได้
รับอุณหภูมิต่ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นมะลิแตกยอดใหม่น้อยลง  2) การพักตัวเนื่องจากปัจจัยภายในพืชเอง
ได้แก่ฮอร์โมนในกลุ่มของสารยับยั้งการเจริญเติบโต เช่น ABA (abscisic acid) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพักตัวของตาพืช


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

ที่นี่จำหน่าย"โคตรดก": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย


หากสงสัยมาคุยกัน http://bit.ly/2gz1Y8F ที่นี่จำหน่าย"โคตรดก": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม 


คลิกอ่าน+สนใจซื้อ http://bit.ly/2gz1Y8F ที่นี่จำหน่าย"โคตรหวานลูกใหญ่": ปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว,ปุ๋ยใส่มะเขือเทศ,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่เมล่อน,ปุ๋ยใส่แคนตาลูป

ศึกษาบทความดีๆของ ป.เคมีภัณฑ์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1.ศึกษาข้อมูล ป.เคมีภัณฑ์ ทุกอย่าง https://goo.gl/qake7Q
2.หญ้านาข้าวไม่ตายตั้งแต่ 20วันขึ้นไป http://goo.gl/XE2QG8
3.การกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง                                             
4.การผสมแม่ปุ๋ยเคมีเป็นสูตรต่างๆ  http://goo.gl/Vxqft0
5.สารจับใบเกรดพ่นบนเครื่องบินภาคเกษตร http://goo.gl/Cg9Jqp
6.การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าว http://goo.gl/rIQyID / http://goo.gl/DlXZcX

7.ภารกิจปราบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ หนอนม้วนใบข้าว  http://goo.gl/N9OjTV

ดูวีดิโอ+ข้อมูลทางมัติมีเดีย: https://goo.gl/zPsPr8ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizers)เหตุผลว่าทำไม…..ที่ต้องใช้ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี” : http://bit.ly/2hIS7Rj

ผสมแม่ปุ๋ยใช้งานเองแดปสูตร18-46-0และม๊อปสูตร0-0-60,ยูเรีย46-0-0,21-0-0,15-0-0: http://bit.ly/2hFc3j0

คุณวันเพ๊ญปลูกมะขามเทศ พืชทนแล้ง ปลูกง่าย รายได้งาม,มะขามเทศพันธ์ชมภูแดงยักษ์ : http://bit.ly/2hIROV6

พี่กุ้งตำบลสระแจงปลูกมันเทศญี่ปุ่นเบนิฮารุกะสีเหลือง,เมืองอุชุกิ จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น: http://bit.ly/2hF4RUl

การปลูกมะกรูดระยะชิด,ชมรมผู้ปลูกมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า,การปลูกมะกรูด,ระยะชิด:  http://bit.ly/2iG4fiN

ฟาร์มเห็ดเจ้ปทุมและฤดีฟาร์ม|Facebook,ขายเห็ดนางฟ้าภูฐาน ราคาถูก แหล่งรวมเห็ดนางฟ้า: http://bit.ly/2i17FvS

โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร,บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด ตราหัวเสือลูกโลก : http://bit.ly/2iziA3b

แปลงต้นใบเตยพี่จันทร์ขุยโพธิ์,เทคโนโลยีการเกษตร/เตยหอมสร้างเงินแบบไม่ธรรมดา: http://bit.ly/2hIRoQ0

กล้วยทุกสายพันธุ์ : http://bit.ly/2hIQJ16         

วิธีปลูกพริกในกระถาง,“พริกหนุ่มเขียว พันธุ์หยกสยามให้ผลผลิตสูง โดนใจเกษตรกร : http://bit.ly/2i1jdPO

ปุ๋ยใส่มะลิดอกดก,การปลูกมะลิ,ขายส่งดอกมะลิ,พวงมาลัยมะลิแก้บนเชียงใม่ - Facebook : http://bit.ly/2iXQJdZ

ต้นกล้าดาวเรือง,ดอกดาวเรือง,ชนิดของดาวเรือง,การใช้ประโยชน์วิธีการปลูกดาวเรือง: http://bit.ly/2hIIimy

สัมภาษณ์ป้าทันคลอง3ตำบลสระแจงอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องปุ๋ยโคตรดก: http://bit.ly/2caTh4s

ปลูกพริกขี้หนูสวนศรแดงมะเขือยาวมะเขือเปราะถั่วแระบวบของพี่มะปรางคลอง: http://bit.ly/2iVp
เสือโซน-พาราครอต 5ลิตร จำหน่ายโดยบริษัทโกลครอปส์ จำกัด กำจัดหญ้า: http://bit.ly/2iu2tlg

เสือเทรลพลัส(คลอไฟริฟอส50%+ไซเปอร์10%) จัดจำหน่ายโดยโกลบอลครอปส์: http://bit.ly/2hIQwLa

หญ้าในไร่อ้อยเขตภาคกลางใช้อามีทรีนเม็ดเนื้ออิสราเอลผสมพาราครอต1000ซีซี :  http://bit.ly/2hIXCiO

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ติดต่อ ป.เคมีภัณฑ์ จำหน่ายปุ๋ยยามีมาตรฐาน,หญ้านาข้าวไม่ตายตั้งแต่20วันขึ้นไป


เทคนิคใหม่ล่าสุดของนวัฒกรรมเยี่ยมจากอเมริกากำจัดหญ้า20วันขึ้นไปถึง60วัน ปี2559-2565
##ถ้าฉีดฆ่าหญ้าในนาข้าวไม่เบื่อไม่ครบ2ครั้งจากร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านไม่ต้องติดต่อมาน่ะ เรารอโชว์ผลงานได้ถึง30-60วันเราพร้อมทำใบเสนอราคาให้พิจารณา##

    ขั้นตอนทำใจราคายาเก็บหญ้า20วันถึง60วัน  หญ้าไม่ตาย ตอน คุมฆ่า หรือไม่ได้พ่นสารเคมีกำจัดหญ้าในนาข้าว
1.ปริมาณสารเคมีหรือยาเคมีฆ่าหญ้า ต้องใส่มากกว่า 10-15วันแน่นอน
2.งบประมาณการซื้อยาเคมี แพงกว่า 10-15วัน  ใช้ยาเกรดอเมริกาซึ่งราคาสูงมากแต่ประทับใจทุกราย
3.การคำนวณปริมาณสารเคมีต่อถังพ่น 25ลิตร ต้องเป๊ะจริงๆ มิฉะนั้น  พ่นครั้งแรกไม่ประทับก็เข็ดและท้อแท้
4.ยาที่ขาย ไม่ได้ขายเป็นขวดขายถัง25ลิตรละกี่บาท ใช้จำนวนกี่ถัง25ลิตร
5.ฐานลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ๆ  ปีละ 1แสนราย เป็นสิ่งพิสูจน์นวัตกรรมใหม่ๆ  ของ นาข้าว 5G + ไลน์
กรุณาติดต่อทางไลน์ไอดี 0879181778  ห้ามโทรเด็ดขาด เพราะเราต้องขอข้อมูลแปลงนา ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาระดับสากล

เกษตรกรไทยใช้สารเคมีมาก...มากเกินความจำเป็น  สาเหตุมาจากอะไร? ความไม่รู้นี่แหละเป็นปัญหาใหญ่ วันนี้วัชพืช 2 ชนิดในนาข้าว และร้านเคมีเกษตรใกล้บ้าน มาทราบถึงยาเคมีนั้นๆ
1.หญ้าข้าวนก  หรือ หญ้าลิเก หรือหางหมา หรือ พุ่มพวง
2.หญ้าแดง หรือ หญ้ากระดูกไก่ หรือ หญ้าแดง
3.หญ้านกสีชมพู่
4.หญ้าดอกขาว
5.หญ้าแพรกน้ำ  หรือ หญ้าชันนะกาด
5.หญ้าหนวดปลาดุก หรือ หญ้าหนวดแมว
6.หญ้าเทียนนา
7.หญ้าผักปอดนา
8.กกทราย-กกขนาด
ฉีดพ่นซ้ำๆไปแล้วเอาไม่อยู่ เพราะเกษตรกรไม่รู้ว่าตัวยาที่ใช้ฆ่าวัชพืชในนาข้าว
มีฤทธิ์ทำลายอยู่ทั้งหมด 8 กลุ่ม
1.กลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ACCase...มีชื่อยาสามัญว่า ฟิโนซาพรอพ, ไซฮาโลฟอน, ควิซาโลฟอน, โพรฟ็อกซิดิม
2.กลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์...ชื่อยาสามัญ บิวตาคลอร์, แพรทริลาคลอร์
3.กลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์แสง...ชื่อยาสามัญ โพรพานิล
4.กลุ่มออกฤทธิ์การทำงานของเอนไซม์ ALS...ชื่อตัวยาสามัญ บิสไพรีแบคโซเดียม, ไพริเบ็นโซซิม, เมทซัลฟูรอน/คลอริมูรอน, เอท็อกซีซัลฟูรอน, พีน็อกซูแลม, ไพราโซซัลฟูรอน
5.กลุ่มออกฤทธิ์ยังย้ังการสังเคราะห์กรดไขมัน...ชื่อตัวยาสามัญ ไธโอเบนคาร์บ
6.กลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PPO...ชื่อตัวยาสามัญ ออกซาไดอะซอน, ออกซาไดอาร์กิล
7.กลุ่มออกฤทธิ์ทำงานคล้ายฮอร์โมน IAA...ชื่อตัวยาสามัญ 2,4-ดี

8.กลุ่มออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์แคโรทีนนอยด์...ชื่อตัวยาสามัญ โคลมาโซน

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

"5 คำถาม-คำตอบ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยหุ้น" by ป.เคมีภัณฑ์


(อัพเดตคลิปทุกวัน) ดูวีดิโอระบบ 4K&HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS
"5 คำถาม-คำตอบ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยหุ้น"
1. "ตลาดหุ้นลงแรงจัง หุ้นตก ใครๆ ก็กลัว ..มันมีโอกาสอยู่ในนั้นหรือเปล่า ?"
ตอบ : "มีครับ" ...หุ้นมันคือ ธุรกิจ ..การซื้อหุ้นก็คือ เราไปซื้อส่วนนึงของธุรกิจ ...แถมเป็นธุรกิจชั้นนำที่อยู่รอบตัวเรา เช่น วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำ อย่าง CPF , 7-11 , โรงพยาบาลกรุงเทพ ธนาคารชั้นนำ ห้างเซ็นทรัล , ...เราใช้เงินแค่หลักพัน หลักหมื่นเราก็สามารถเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นได้แล้ว
สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นคือ "การเป็นเจ้าของธุรกิจชั้นนำแล้วเราจะได้อะไร ?" ...ถ้าเราซื้อหุ้นแล้วถือครบ ปี ธุรกิจก็จะปันผลให้เราในฐานะเจ้าของ...แล้วเราก็ได้รับส่วนแบ่งกำไร ทุกปี ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่เรายังไม่ขายหุ้น 
แปลว่า ถ้าคุณเลือกหุ้น เลือกธุรกิจที่ดีๆ เราก็สามารถถือ แล้วรับปันผลไปเรื่อยๆ ..ได้เงินไปเรื่อยๆ เหมือนเป็นเจ้าของจริงๆ ...ก็ใช่ไง ...ก็เป็นเจ้าของ...เหมือนได้เครื่องผลิตเงินส่วนตัว 
แต่ปัญหา คือ ราคาหุ้นมันแกว่ง ...มันขึ้น มันลง ...มีช่วงแพง และ ก็ช่วงถูก ...คนส่วนใหญ่ชอบซื้อหุ้นในข่าวดี ก็เลยซื้อแพง ...จะให้ได้หุ้นดีราคาถูก ก็ต้องรอช่วงมันถูก ก็คือ รอให้ธุรกิจที่เราอยากซื้อมีข่าวร้าย
แค่นั้นเอง ....ถ้าซื้อช่วงข่าวร้าย จึงเป็นโอกาสที่ดีไง
(ถ้าศึกษาเพิ่มเติม เรื่องการอ่านงบ จะวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นว่า หุ้นถูกด้วยตัวเลข มันอ่านยังไง ...ส่วนถ้าศึกษากราฟหุ้น ก็จะรู้เพิ่มว่า จังหวะที่ราคาลงมาตรงไหนน่าซื้อ)

(อัพเดตคลิปทุกวัน) ดูวีดิโอระบบ 4K&HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS
2. "ในเมื่อใครๆ ก็รู้ว่า ช่วงข่าวร้าย หุ้นราคาถูก ..แล้วทำไม คนก็ยังชอบซื้อหุ้นตามข่าวดี แล้วก็ไปติดดอยกัน?"
ตอบ : เป็นคำถามโลกแตกครับ เพราะ ผมสอนคนจำนวนมาก ก็สอนแบบนี้ "ให้หาโอกาสในข่าวร้าย สอนอ่านงบ และสอนกราฟประกอบ" แต่เอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่ก็ยังหลงไปซื้อหุ้นเวลามันแพง ...ผมว่าหลักๆ เพราะ คนเราชอบซื้อหุ้น เวลาที่เขารู้สึกดี ...ก็นั่นแหละ รู้สึกดี ก็เลยมักซื้อแพง 
เวลาตลาดลง เวลามีวิกฤตมันมีแต่ข่าวร้าย คนรู้สึกไม่ดี ก็เลยไม่กล้าซื้อหุ้นกัน ทั้งๆ ที่จุดนั้นมันคือ จุดเยี่ยมยอดของโอกาส
3. "การซื้อหุ้นแล้วไม่ขาย หรือแนวออมในหุ้น มันจะรวยยังไง ?" 
ตอบ : ก็อย่างที่บอกว่า เวลาซื้อหุ้น เราคือ เจ้าของ ...เราจะได้ผลตอบแทน คือ แบ่งกำไรให้เรา ในรูปของเงินปันผล ...ให้เราไปเรื่อยๆ ...ถ้าเราไม่ขายบริษัทที่เราซื้อนั่นแหละ จ่ายเงินเลี้ยงเราจนตายว่างั้นเถอะ 
สมมุติผมซื้อหุ้นเซ็นทรัล แล้วถือไม่ขายเลย ...เซ็นทรัลก็มีหน้าที่จ่ายเงินปันผลแบ่งให้ผมทุกปี ...จ่ายผมในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของบริษัท ...สบายจะตาย 
ผมถึง เสนอวิธีออมในหุ้น "ซื้อหุ้นดี ในวิกฤต ให้เป็นอีกทางเลือกของคนออมเงิน ...ว่า ออมในหุ้นรวยกว่าไหม ?"
4. "ในเมื่อ ออมในหุ้น มันดีโคตรๆ แล้วทำไมมีคนน้อยมากที่ ออมในหุ้น ?"
ตอบ : "ก็เขาไม่รู้ไง" ...คนส่วนใหญ่เล่นหุ้นยังไม่รู้เลยว่า หุ้นคือ สินทรัพย์ เวลาซื้อหุ้นคือ "เราเป็นเจ้าของ แล้วเราได้ปันผล เหมือนเครื่องผลิตเงิน" ...คนส่วนใหญ่มองตลาดหุ้น เป็นคาซิโน ..เข้าซื้อเช้า ตอนบ่ายขาย ...นั่นมัน แทงม้าแล้ว ...ก็คนส่วนใหญ่ เอาหุ้น มาเล่นพนันกัน ...ถึงเขาเข้าตลาดหุ้น เขาก็เป็นได้แค่นักพนันที่มาแทงหุ้น ไม่ใช่นักลงทุน
ผมบอกเลยว่า พอคนเริ่มมีความรู้ เขารู้ว่า จริงๆ หุ้นในระยะยาว มันดีโคตรๆ ...คนที่มีความรู้เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนวิธีการออม มาออมในหุ้นแทน
5. "แล้วถ้าผม ต้องการเงินบางส่วน แบบระยะสั้น ..ผมจะทำอย่างไรในตลาดหุ้น ?"
ตอบ :ก็แบ่งเงินส่วนนึง ..แยกออกมาเทรด เก็งกำไรระยะสั้น ...ถ้าจะให้แนะนำ ก็ให้ศึกษา กราฟเทคนิค ...ในส่วนนี้ คนที่สอนได้ดีมาก ผมแนะนำเลย คือคุณหยง 
การลงทุนระยะสั้น เป็นเรื่องของการ "เก็งกำไร ที่เรียกได้ว่า เป็นวิทยาศาสตร์" ..มันต่างจากการพนันคือ "การพนันเราคุมความเสี่ยงไม่ได้" ...แต่ตลาดหุ้น ทุกครั้งที่ซื้อขาย ถ้าเรามีความรู้ เราคุมความเสี่ยงได้หมด ...เช่น ก่อนเข้าซื้อ ผมต้องคำนวณความเสี่ยง เทียบผลตอบแทน ...แล้วถ้าคุ้มค่อยเข้าซื้อ โดยที่ทุกครั้งที่ซื้อ ผมต้องวาง Stop Loss ก่อนเข้า ...แปลว่า ทุกครั้งที่ผมลงเงินเทรดในหุ้น ผมได้ล็อคความเสี่ยง โดยรู้ว่าแต่ละครั้งผมจะเสียหายสูงสุดเท่าไหร่ 
ซึ่งการเล่นสั้นด้วยวิธีนี้ มันปิดประตูแพ้ ยังไงก็ไม่เจ๊งไงครับ ...กลับมาที่ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษา ก็มาแทงหุ้นแบบมั่วๆ ก็เสียหายซิครับ
ทั้ง ข้อนี้ 


 เคดิตข้อความเนื้อหา : Pawawit Stock Comment

(อัพเดตคลิปทุกวัน) ดูวีดิโอระบบ 4K&HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS